Scenic Park Bible ChurchScenic Park Bible ChurchScenic Park Bible Church
Flash: ON   December 11, 2017 
Search:     Scenic Park Bible Church
7145 Madelynne Drive
Anchorage, Alaska  99504
Phone: 333-1414
Contact Via Email

Activities Calendar
DECEMBER 2017
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  10  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    11  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
12  
   6 PM
 Awana
 Children's
 Program
 
  
 

 
 13  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   14  
 


 
15   
 16   
  17  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    18  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
19  
   6 PM
 Awana
 Children's
 Program
 
  
 

 
 20  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   21  
 


 
22   
 23   
  24  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    25  
 


 
26  
 


 
  
 

 
 27  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   28  
 


 
29   
 30   
  31  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
     Jan 1  
 


 
2  
 


 
  
 

 
 3  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   4  
 


 
5   
 6   
 

 


Copyright ©  2017 Scenic Park Bible Church. All Rights Reserved. Powered by Finalweb.