Scenic Park Bible ChurchScenic Park Bible ChurchScenic Park Bible Church
Flash: ON   November 16, 2018 
Search:     Scenic Park Bible Church
7145 Madelynne Drive
Anchorage, Alaska  99504
Phone: 333-1414
Contact Via Email

Activities Calendar
 NOVEMBER 2018
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  11  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    12  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
13  
  6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
  
 

 
 14  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   15  
 


 
16   
 17  
 
 
 
 
 
  18  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    19  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
20  
  6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
  
 

 
 21  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   22  
 


 
23   
 24  
 
 
 
 
 
  25  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship,
 Potluck

 
    26  
 10 AM
 Women's
 Prayer


 
27  
  6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
  
 


 
 28  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study


 
   29  
  
30  
 
   Dec 1  
 
 
 
 

 
  2  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    3  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
4  
 6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
 
 

 
 5  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
    
 


 
7   
 8  
 
 
 
 
 
 

 


Copyright ©  2018 Scenic Park Bible Church. All Rights Reserved. Powered by Finalweb.